Rada Moderatorów


Rada Moderatorów

ks. Mirosław Mejzner SAC – Rektor 

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC, rektor WSD.
Urodziłem się w 1972 roku. Po maturze postanowiłem wstąpić „do Pallotynów”. Pragnienie zrealizowałem. W 1997 złożyłem konsekrację wieczną w Stowarzyszeniu, a rok później przyjąłem święcenia kapłańskie. Pracowałem duszpastersko jako wikariusz w Zakopanem i Lublinie. W latach 2000-2006 studiowałem teologię i nauki patrystyczne w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie, wieńcząc te wysiłki doktoratem (2007). Po powrocie do Polski byłem dyrektorem wydawniczym i redaktorem naczelnym miesięcznika „Miejsca Święte” (2007-2011). Od 2011 posługuję w Ołtarzewie, najpierw jako prefekt studiów (2011-2016), a od 2017 jako rektor wspólnoty i seminarium. Od 10 lat jestem również wykładowcą patrologii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, gdzie uzyskałem habilitację. Współpracuję z Yarra Theological Union w Australii.

W czasie wolnym lubię grać w szachy. Wygrałem międzynarodowy turniej duchowieństwa w Rzymie (2016) oraz mistrzostwa Polski duchowieństwa (2020). Ad infinitam Dei gloriam!

ks. Leszek Woroniecki SAC – Wicerektor 

 

Ks. Leszek Woroniecki SAC

Ur. 22.03.1961 w Częstochowie. W 1983 roku nowicjat w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i pierwsza profesja w 1985 roku. Święcenia kapłańskie 5.05.1990. Od 1990 studia w Paryżu, licencjat kanoniczny z religioznawstwa na Institut Catholique de Paris i studia doktoranckie na Institut Catholique de Paris i Sorbonie 4. Kilkanaście lat pracy we Francji, następnie kierowanie Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie i Wydawnictwem „Pallottinum” w Poznaniu. Kolejny kilkuletni pobyt we Francji a następnie kilkuletnia praca na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Od 2020 wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Oltarzewie. Wykłady z religiologii i lectio divina. Dziedziny zainteresowań: religiologia, teorie „genderowe”, lectio divina, postmodernizm, tanatologia.

ks. Jacek Smyk SAC- Proboszcz

 

Ks. dr Jacek Smyk SAC. Urodził się w 1971 r. Pochodzi z Rynu na Mazurach. Ukończył technikum elektroniczne w Olsztynie. Do pallotynów wstąpił w 1991 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Studiował na KULu. W 2006 obronił doktorat z teologii pastoralnej na podstawie pracy: “Pielgrzymowanie jako środek formacji religijnej na przykładzie Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki Akademickich Grup 17″. Obecnie jest proboszczem w Ołtarzewie i wykłada w WSD teologię pastoralną. Jego pasje to muzyka i żeglowanie po Mazurach”.

ks. Grzegorz Suchodolski SAC – Prefekt alumnów

 

Ks. mgr lic. Grzegorz Suchodolski SAC, urodzony na Podlasiu. W 2006 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Jest członkiem Prowincji Chrystusa Króla z siedzibą w Warszawie. Wyświęcony na kapłana 11 maja 2013 roku w Ołtarzewie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Otwocku, a następnie w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia ukończył licencjatem z teologii duchowości, ze specjalizacją w zakresie formacji powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Od września 2020 roku pełni posługę prefekta alumnów w Ołtarzewskim Seminarium Duchownym.

ks. Michał Siennicki SAC – Prefekt studiów

 

ks. dr Michał Siennicki SAC, ur. w 1984 w Radzyniu Podlaskim. W 2003 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i w latach 2004-2010 odbył studia teologiczne na UKSW kończąc je pracą magisterską napisaną pod kierownictwem ks. prof. Lucjana Baltera SAC. W latach 2010 – 2013 był wikariuszem w parafii św. Wojciecha B.M w Ostrołęce oraz kapelanem Zakładu Poprawczego w Laskowcu. W tym czasie (2010-2012) ukończył studia z Pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2013 r. skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie w 2016 uzyskał licencjat kanoniczny z prawa kanonicznego (Relacja prawna między Przełożonym a Ekonomem na poszczególnych poziomach strukturalnych SAC- promotor prof. Jesus Minambres). W latach 2014-2016 ukończył studium “Praktyka administracyjna” w Watykańskiej Kongregacji ds. duchowieństwa a w 2017 studium w Watykańskiej Kongregacji ds. świętych otrzymując tytuł “postulatora”. W 2018 r. w czasie trwania “Rejsu Niepodległości” dookoła świata był kapelanem na fregacie “Dar Młodzieży”. W 2019 r. na Papieskim Uniwersytecie świętego Krzyża w Rzymie przedstawił do publicznej dyskusji pracę doktorską “Stowarzyszenie życia apostolskiego jako jedna z forma życia konsekrowanego?” – promotor prof. Jose Tomas Martin de Agar. Po studiach w Rzymie pracował jako misjonarz na Barbadosie oraz obrońca węzła małżeńskiego w regionalnym trybunale dla Karaibów z siedzibą na Trynidadzie. Od 2020 r. pełni funkcję prefekta studiów i wykładowcy prawa kanonicznego w WSD SAC w Ołtarzewie. Jest również postulatorem procesu s. Wandy Boniszewskiej CSA polskiej mistyczki i stygmatyczki.

ks. Tomasz Reszka SAC – Ojciec duchowny

 

Ks. Tomasz Reszka SAC urodził się w 1977 r. w Pucku w woj. pomorskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r. Posługiwał w duszpasterstwie parafialnym, szpitalnym i hospicyjnym oraz w pallotyńskim nowicjacie. Od 2019 r. pełni posługę ojca duchownego w WSD w Ołtarzewie.

ks. Sławomir Radulski SAC – Ojciec duchowny

 

ks. dr Sławomir Radulski SAC. Święcenia kapłańskie przyjąłem 5 maja 2001 z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Po pracy parafialnej w Wałbrzychu i Warszawie, oraz rocznej posłudze we Francji, podjąłem studia w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, ukończone doktoratem z teologii biblijnej w 2012 r. Od tego czasu prowadzę wykłady z Pisma Świętego w naszym Seminarium, a od 2017r. pełnię tu także posługę ojca duchownego.

ks. Zbigniew Kołodziej SAC – Administrator

 

Ks. mgr lic. Zbigniew Kołodziej SAC

– Administrator WSD,

– Dyrektor Centrum Edukacyjno – Formacyjnego

Urodziłem się 29. 05. 1975 roku w województwie świętokrzyskim. Po odbyciu studiów i uzyskaniu tytułu magistra teologii na UKSW w Warszawie przyjąłem święcenia kapłańskie 11. 05. 2002 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.  Po święceniach podjąłem posługę duszpasterską jako wikariusz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Mazowieckim, a następnie w Parafii św. Józefa Radomiu. W tym czasie ukończyłem podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.  W 2007 roku zostałem mianowany dyrektorem Caritas Pallotyńskiej i prezesem Fundacji Ad Caritatem. W Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Instytucie Zaawansowanego Zarządzania ukończyłem podyplomowe studia z zakresu Marketing i Zarządzanie w 2008 roku. W latach 2012 – 2014 podejmowałem posługę w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie jako dyrektor Referatu ds. Współpracowników. Od 2014 roku w WSD objąłem funkcje vice – Administratora WSD a w 2018 Administratora. W 2019 roku w trakcie uzyskałem na UKSW dyplom licencjacki.

Kontakt:

502435468

ekonom@wsdsac.pl