Łk 13, 1-9

  III Niedziela Wielkiego Postu (rok C)

Łk 13, 1-9

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.
I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:
»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”

Oto słowo Pańskie


Medytacja na III Niedzielę Wielkiego Postu (rok C)

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś!

Mocne słowa mówi dziś do nas Pan Jezus. Jak refren powraca do nas zdanie: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

Wielki Post to czas jeszcze bardziej intensywnego kierowania swojego wzroku na Boga – przez modlitwę, na bliźnich – przez jałmużnę, i wnikania w siebie – przez post. Te trzy praktyki podaje nam Kościół, abyśmy jak najpełniej kroczyli drogą nawrócenia, do której wzywa Pan Jezus. Droga ta ma przemieniać nasze myślenie, nasze postępowanie tak, abyśmy żyli słowami i czynami Pana Jezusa, byśmy je wszczepiali w innych.

Pan Jezus nie chce naszego cierpienia i naszej śmierci. On stale czeka, aż wrócimy do Niego. Aż odrzucimy grzeszne życie, często przez złe wybory pogmatwane i trudne. Aż wrócimy do Niego…

Dziś słyszymy, że możemy mieć jeszcze trochę czasu na zmianę. Ale któż z nas wie, czy to nie ostatni czas… A później spotkamy twarzą w twarz Boga i odpowiemy z miłości do Miłości. Czy dziś mogę powiedzieć, że kocham tak jak kocha mnie Bóg?

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś!

Medytację przygotował dk. Dominik Gaładyk SAC


Zapisz się do grona 246 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".