Święcenia diakonatu

Dziś, w sobotę 12 października 2019, czterech wiecznych profesów
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – jak czterech Ewangelistów co w słowie powitania zauważył J.M. Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC,
w naszym Ołtarzewskim Wieczerniku otrzymało święcenia w stopniu diakonatu przez posługę J.E. ks. bp Grzegorza Balcerka – biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. 

Ksiądz Biskup w homilii podzielił się osobistą refleksją, co to znaczy być diakonem. Przywołał osobę świętego papieża Pawła VI, któremu odradzano procesyjne wniesienie Ewangeliarza, ponieważ jest to funkcją diakona. Na co papież odpowiedział: ależ przecież ja jestem ważnie wyświęconym diakonem, diakonem na zawsze.  

Ksiądz Biskup prosił kandydatów do święceń: „nigdy nie zapomnijcie, że diakonami zostaliśmy na zawsze, na zawsze! I chciejcie przeżywać całe Wasze kapłaństwo jako służbę”.

Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego – ks. dr Adrian Galbas SAC
w imieniu Wyższych Przełożonych obu polskich prowincji wyraził słowa wdzięczności,
w których przywołał słowa kard. Józefa Ratzingera sprzed czterdziestu lat, że w definicję diakonatu wpisana jest gotowość do osobistego wycierpienia Ewangelii, aż po kres życia.

Ksiądz Prowincjał prosił nowo wyświęconych diakonów, aby byli gotowi do osobistego wycierpienia Ewangelii, ponieważ tylko wtedy głoszenie będzie ewangelizacją,
a nie samouwielbieniem. Prosił, aby głosili Ewangelię nie tylko, i nie przede wszystkim słowami, ale postawą, stylem życia i służby – na wzór św. Wincentego Pallottiego.

Akolici Rusłan, Jan, Michał i Łukasz przedstawieni dziś do święceń w stopniu diakonatu, przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez pallotyńską formację w postulacie, nowicjacie i od sześciu lat w Ołtarzewskim seminarium. Bezpośrednim przygotowaniem były rekolekcje, które poprowadził ojciec duchowny ks. dr Sławomir Radulski SAC. W imieniu nowo wyświęconych z pokorną prośbą o modlitwę.