Katecheza a człowiek jutra

Międzynarodowa konferencja naukowa Katecheza a człowiek jutra, odbyła się 11 kwietnia 2018 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorami byli Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy na Wydziale Teologicznym UKSW i Koło Naukowe Katechetyków UKSW. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.

Sympozjum otworzył poprzez słowa powitania ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Ksiądz Dziekan zaznaczył, że jako ludzie Kościoła mamy wyprzedzić katechizowanych i czekać na nich z Dobrą Nowiną. Ks. Tomasik odczytał list, który napisał bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Z kolei fragment listu z Ministerstwa Edukacji Narodowej odczytała dr Aneta Rayzacher-Majewska.

Sesję pierwszą, prowadzoną przez dr Anetę Rayzacher-Majewską, zainaugurował ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL (KUL JPII). Wykładowca z Lublina przedstawił temat Katecheza 2.0. Indywidualistyczna wizja przyszłości. Ks. Mąkosa zauważył, że kultura jutra będzie związana z rozwojem techniki i globalizacji, racjonalizmem, bezwzględnym pluralizmem i tolerancją oraz indywidualizmem. Odnośnie do religijności, Prelegent powiedział, że nacechowana będzie indywidualizmem, pozainstytucjonalnością, ignorancją religijną, aksjologicznym egalitaryzmem, hiperpluralizmem religijnym oraz synkretyzmem. W związku z tym ludzie Kościoła winni, wg ks. Mąkosy, zmienić swoją mentalność w nawiązaniu do wezwania do misyjnego nawrócenia (por. EG 30). Potrzeba także świadectwa i budowania dobrych relacji, preewangelizacji, ewangelizacji, mistagogii oraz katechezy. W tej ostatniej dokonuje się przekaz całego depozytu wiary z mocnym też podkreśleniem wymiaru egzystencjalnego.

Ks. dr hab. Dominik Ostrowski (PWT Wrocław) zreferował temat Liturgia między tradycją a nowoczesnością. Zasady i perspektywy. Swoje wystąpienie ks. Ostrowski oparł m.in. na owocach Soboru Watykańskiego II, który mówi o zdrowej tradycji i uprawnionym postępie w Kościele. Prelegent przedstawił zasady kierujące tradycją i postępem, a także określił perspektywy człowieka jutra: granice nowoczesności w liturgii oraz bogaty język teologiczny nowej liturgii.

Ostatnim mówcą pierwszej sesji był ks. dr Zbigniew Grochowski (UKSW), który omówił temat: Przez wzloty i upadki ku pełni życia. Aktualność biblijnych wzorców osobowych. Ks. Grochowski przedłożył słuchaczom przykłady z życia m.in. Abrahama, Mojżesza, Piotra, Pawła, jako pomagających nam w dzisiejszym egzystowaniu. Oni swoim życie pokazali swoje zawierzenie Bogu i konsekwentne zmierzanie do pełni życia z Nim.

Po przerwie kawowej odbyła się II sesja, którą prowadził ks. dr Tomasz Kopiczko. Temat: Chrześcijanin jutra a filozofia, przedstawił ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO USA). Prelegent powołując się na Karola Wojtyłę powiedział, że każdy człowiek jest filozofem. Filozofując tworzymy siebie. Jesteśmy filozofami, ponieważ podejmujemy decyzje. 

Znaki – teksty – konteksty – interpretacje: nauki o komunikacji (komunikologia) wyzwaniem i inspiracją w formacji i praktyce katechetycznej. Próba postawienia pytań i poszukiwanie odpowiedzi to temat omówiony m.in. przez ks. dr. Tadeusza Lewickiego SDB (UPS Roma). Salezjanin stwierdził, że katecheta staje pomiędzy formacją a praktyką edukacji. Zadaniem dla współczesnych wierzących jest szukanie elementów chrześcijańskich w tym, co dzisiaj jest w świecie produkowane. Poszukiwaczem takich elementów jest chociażby Andrea Capometrò Bencivenga, doktorant ks. Lewickiego, który także uczestniczył w konferencji i podzielił się wynikami swojej dotychczasowej pracy badawczej. 

Ostatnim prelegentem tegorocznej konferencji był ks. dr Stanisław Adamiak (UW). Ks. Adamiak przygotował omówienie następującego tematu: Kerygmat i co dalej? Niebezpieczeństwo ignorowania historii w katechezie i ewangelizacji. Prelegent wyjaśniając wartość obecności historii w nauczaniu, powiedział, że ona właśnie uczy krytycznego myślenia i takiegoż oceniania źródeł.

Na zakończenie międzynarodowej konferencji naukowej Katecheza a człowiek jutra, odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW. Wzięli w nim udział tegoroczni prelegenci, natomiast słuchacze mieli okazję podzielić się swoimi refleksjami oraz zadać pytania. Dyskusję moderował al. Dominik Gaładyk SAC, alumn V roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Ołtarzewie.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie było formą doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Kolejna konferencja z cyklu Katecheza a… odbędzie się w przyszłym roku.