Na skrzydłach pragnień…

W dniach 5-7 marca 2018 r. alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką, miejscem oraz stylem prowadzenia.

Według relacji jednego z uczestników sesji, al.  now. Michała Elsnera, w pierwszym dniu staraliśmy się zobaczyć, od strony „praktycznej”, czym jest ZAK na przykładzie wspólnot wieczernikowych. Osoba towarzysząca, s. Lucyna Trzonkowska SAC, dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem apostolskiej pracy i podkreśliła, że w ZAK’u najważniejsi są ludzie. Wskazała również gdzie można znaleźć programy formacyjne i omówiła ich schematy.

W ramach drugiego dnia sesji formacyjnej ZAK udaliśmy się wraz z s. Moniką Jagiełło SAC do siedziby Prowincji Chrystusa Króla na ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Drugi dzień, jak zaznacza al. now. Michał Jaworowski, miał charakter informacyjno-historyczny. Siostra przypomniała pokrótce o pobycie św. Wincentego Pallottiego w Camaldoli, we Frascati w 1839 roku, podczas którego napisał wiele nt. Zjednoczenia, jego zasad i struktury. Następnie opowiedziała o tym, jak ZAK wygląda i działa współcześnie. Na koniec, po odpowiedzeniu na pytania, siostra przedstawiła nam za pomocą prezentacji multimedialnej plany Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK na najbliższe lata, w tym zamiary stworzenia nowych komisji (odpowiedników tzw. „prokur Pallottiego”) oraz wzmocnienia już istniejących. Zwieńczeniem spotkania była Msza Święta, której przewodniczył ks. Grzegorz Kurp SAC oraz pyszny obiad ze współbraćmi.

W trzecim dniu sesji pojechaliśmy do Konstancina-Jeziorny, gdzie na nas czekała s. Monika Cecot SAC. Najpierw odwiedziliśmy Instytut Pallottiego, gdzie po krótkim historycznym zarysie nt. powstania Instytutów Pallottiego w różnych krajach, m.in. w Rzymie, Brazylii, Kamerunie, Niemczech, siostra Monika w sposób jasny i konkretny przedstawiła główne zadanie Instytutu Pallottiego w Polsce.  Jest to troska o dziedzictwo św. Wincentego Pallottiego, o to, co nazywamy „pallotyńskością”. Mieliśmy okazję zapoznać się z biblioteką Instytutu oraz docenić wkład tych pallotynów, którzy nieustannie trudzili się nad szerzeniem oraz zachowaniem pallotyńskiego charyzmatu. W drugiej części spotkania, które śmiało można określić mianem „Na skrzydłach pragnień” siostra Monika wskazała na ważność tzw. „trzech kluczy”, innymi słowy „trzech „M”. Chodzi o marzenia, możliwości oraz mosty. Pragnienia i marzenia dążą do tego, co ma wartość samo w sobie. Tym marzeniem jest sam Bóg, który też „marzy” o tym, byśmy byli szczęśliwi. Ponadto otrzymaliśmy cenną praktyczną wskazówkę: warto notować swoje marzenia, pragnienia, postanowienia, zachowywać je, aby ożywiać swego ducha przez powtórne odczytywanie swoich postanowień lub pragnień.  Mając marzenia liczymy się również ze swoimi możliwościami. Bóg, jak zaznacza św. Wincenty Pallotti, ocenia wartość apostolskich wysiłków według intencji i możliwości swoich stworzeń. Mosty. Każdy, kto wstępuje do Zjednoczenia, staje się „budowniczym mostów”, czyli tym, który przynaglony miłością Chrystusa, stara się jednoczyć wysiłki w celu ożywiania wiary, rozpalania miłości i zbawienia dusz. Ważne jest to, aby pomagać ludziom odkrywać ich możliwości do bycia człowiekiem, który chciałby budować mosty wiary, nadziei i miłości.

W podsumowania chcę zaznaczyć, że miniona sesja ZAK odkryła nowe horyzonty oraz sposoby patrzenia na to czym jest ZAK i jakie miejsce w nim może zając każdy człowiek.  Dała materiał do głębszej refleksji nad dziedzictwem św. Wincentego Pallottiego oraz pomogła jeszcze raz skierować wzrok na to, co jest sednem Pallotyńskiego charyzmatu.