Akt drugi międzynarodowego spotkania

Międzynarodowe Sympozjum Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywało się w dniach 18-19 maja 2017 r. Miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Organizatorami byli pallotyńskie seminarium oraz Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa.

Kolejny dzień sympozjum rozpoczęła Jutrznia celebrowana o godz. 7:30 w kaplicy seminaryjnej pw. Świętej Rodziny z Nazaretu. Modlitwie przewodniczył ks. Krzysztof Gajos SAC, ojciec duchowny pallotyńskiego seminarium. 

O godz. 8:30 rozpoczął się pierwszy wykład, który nosił tytuł: Rebuilding our roots within a changing world – Scottish involvement. Powrót do początków w zmieniającym się świecie – szkockie zaangażowania . Prelegentem był dr David Meiklejohn z Uniwersytetu w Stirling i Aberdeen (Szkocja). P. Meiklejohn przypomniał historię Kościoła na szkockiej ziemi. Mówił, że dzielimy się bogatą wiarą o nieocenionej wartości jako chrześcijanie. Niezależnie od naszych początków wezwano nas – dodał mówca – aby w Imię Jezusa Chrystusa szerzyć Jego Królestwo tu na ziemi.

Następnie lic. Elizabeth Meiklejohn z Królewskiej Akademii Muzyki w Londynie, przestawiła zatytułowany: Permanent deacons formation. Status of musical workshop – a support for relationships and collaboration. Formacja diakonów stałych. Status warsztatów muzycznych  – wsparcie zdrowych relacji i współpracyŚpiew kościelny jest nieodzowną częścią Liturgii – powiedziała prelegentka. 

Muzyka kościelna będzie tym wznioślejsza jeżeli zespoli się z Liturgią – dodała p. Meiklejohn

Formacja muzyczna jest ważnym elementem w formacji diakonów stałych, w której bierze udział prelegentka. Na zakończenie wystąpienia p. Meiklejohn zaśpiewała hymn związany ze Chrztem. 

Trzeci referat odczytała dr Agnieszka Burakowska, w imieniu ks. dr. Wilhelmusa M. G. Eggena z Instytutu Misjologii Uniwersytetu Middlesex w Londynie. Wystąpienie było zatytułowane następująco: ‚A stranger shall gird you and  lead where you would not’ (Jn 21:18). Thoughts on pastoral prospects in the Netherlands. „Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,18). Rozważania o perspektywach duszpasterstwa w Holandii

Po dyskusji i przerwie kawowej, drugi moderator konferencji, ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, powitał kolejnego prelegenta – ks. dr. Aleksandra Marię Pietrzyka SAC. Gość z Centre du Dialogue et Editions du Dialogue w Paryżu, przybliżył następujący temat: Profetic role of the Pallottine in the context of complementing of 1050 years of the Baptism of Poland. Study based o on the 70 years of SAC in France. Profetyczna rola pallotyna w kontekście dopełnienia 1050-lecia Chrztu Polski. Studium na podstawie 70-lecia SAC we Francji. Ks. Pietrzyk przedstawił pallotyńskie zaangażowanie także w rozwój kultury, tworzenie kultury duchowej, bowiem pallotyni są odpowiedzialni także za Kościół Powszechny.