Uczty intelektualnej dzień pierwszy

Międzynarodowe Sympozjum pt. Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywa się w dniach 18-19 maja 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy. Organizatorami są pallotyńskie seminarium oraz Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa.

18 maja 2017 r.

Jego Magnificencja ks. dr Waldemar Pawlik SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, przywitał przybyłych prelegentów oraz uczestników tegorocznego sympozjum. Witając gości, ks. Pawlik wyraził życzenie, by to spotkanie było pożywną ucztą intelektualną dla każdego z obecnych i łączących się za pomocą środków masowego przekazu.

Moderatorem przedpołudniowego panelu był ks. dr Alfred Dyr SAC, prefekt ds. studiów pallotyńskiego seminarium oraz jego liturgista. Natomiast pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat pt. Elementy tożsamości polskiej inspirowane chrześcijaństwem. 

Rzeczą ważną jest podkreślenie, że proces zapoczątkowany w 966 roku trwa i domaga się nieustannej refleksji – powiedział ks. Bortkiewicz

W pierwszej części wystąpienia prelegent dał odpowiedź na pytanie o istotę tożsamości narodowej. Wskazując na jej komponenty opracowane przez filozofów stwierdził, że w przypadku narodu polskiego one zawiązały się wraz z wydarzeniem Chrztu Polski. Tymi komponentami są:

  • duch narodowy – moc wyjaśniająca zdarzenia
  • pamięć historyczna
  • antycypacja – niepokój o to, co może się wydarzyć, zabezpieczenie przed przeciwnościami
  • ciało – terytorium, krajobraz, tożsamość religijna, prawo
  • początek umiejscowiony w czasie – ~legenda założycielska

Dalej ks. Bortkiewicz zauważył, że chrystianizacja przyniosła zmiany w poziomie ówczesnego społeczeństwa. Prelegent wykazał także skutki dalekosiężne Chrztu Polski, którymi były m.in. pokonanie reakcji pogańskiej XI w., integracja społeczności czasu rozbicia dzielnicowego, kształtowanie języka polskiego, a także przyczynienie się do odzyskania podmiotowości Polski w drugiej części XX w.

Następnie odbył się panel dyskusyjny oraz przerwa kawowa, po której referat pt. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego (List do Galatów) jako owoc Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel. Wystąpienie zostało podzielone na cztery części: założenia i przebieg Pierwszego Narodowego Czytania Pisma Świętego, przeżywanie tajemnicy Chrztu w kontekście Listu do Galatów, istota wspólnotowej lektury Pisma Świętego oraz aktualizacja Słowa.

Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbyło się w niedzielę biblijną, która w roku 2017 wypadła 30 kwietnia. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął J.E. ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Celem tego wydarzenia było pogłębienie więzi z Chrystusem rozpoczętej przez Chrzest Polski. Wspólna lektura Pisma Świętego miała pomóc pogłębić duszpasterstwo parafialne, łączyć modlitwę i działanie wiernych w duchu hasła roku duszpasterskiego Idźcie i głoście

Lektura Pisma Świętego we wspólnocie chrześcijańskiej jest przestrzenią kształtowania żywej relacji do Chrystusa – powiedział ks. Wróbel

Narodowe Czytanie Biblii ma na celu doprowadzenie wiernych do rozmowy z Bogiem, do osiągnięcia zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, do powstawania i wzrastania wspólnoty wiary oraz do praktykowania życia zgodnego z Bożym planem. Lecz najważniejszym celem jest wzbudzenie miłości do Słowa Bożego. 

Pierwszą część sympozjum zakończyła dyskusja nad usłyszanymi treściami. 

Centralnym wydarzeniem pierwszego dnia sympozjum była Eucharystia. Mszy świętej koncelebrowanej, sprawowanej w samo południe w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, był ks. dr Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Hanas wygłosił także homilię, podczas której powiedział następujące słowa:

patrząc na historię 1050 lat możemy zauważyć ciągły rozwój – od niepozornej decyzji Księcia Mieszka aż po dziś dzień

Homilista wskazał, że Ewangelia jest siłą integrującą, przekonującą w sposób pokojowy. Proces, który rozpoczął się wraz z Chrztem Polski związany jest z sercem człowieka. Sercem, które zna tylko Bóg i tylko On może je oczyścić. 

Drugi panel sympozjum rozpoczął moderator, ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, który powitał pierwszego prelegenta – ks. dr hab. Radosław Kimsza. Pracownik wydziału architektury Politechniki Białostockiej przedstawił temat: Teologia architektury a jej milenijny zapis. Na wstępie prelegent postawił następujące pytanie: Czy istnieje teologia architektury? W odpowiedzi zgromadzeni usłyszeli, że skoro istnieje Boski Architekt to można mówić o teologii architektury. Teologia świątyni chrześcijańskiej to teologia świątyni komunii – communio personarum (por. Ja i Ojciec jedno jesteśmy – J 10,30). Piękna historia teologii architektury kończy się z okresem średniowiecza. W renesansowych budowlach jest niewiele elementów przyciągających człowieka do Boga. Renesans tworzy nową rzeczywistość – oddala Boga od ziemi. Widoczne jest to w architekturze, sztuce. Dalej ks. Kimsza pokazał przykłady współczesnych budowli sakralnych. Jest nadzieja, że w architekturze sakralnej stanie się realną teologia komunii – wskazują na to niektóre współczesne świątynie.

Kolejnym prelegentem miał być ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, który z nieoczekiwanych przyczyn nie mógł przybyć do Ołtarzewa. Streszczenie wykładu pt. Wkład nauk kościelnych w kulturowo-ewangelizacyjny obszar Polski w 50-leciu Drugiego Poloniae Millenium odczytał ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC

Dalej wywiązała się dyskusja na podstawie usłyszanych treści oraz nastąpiła przerwa kawowa.

Trzecią część moderował ks. dr Alexander Maria Pietrzyk SAC. W niej usłyszeliśmy wystąpienie ks. prof. dr hab. Mariana Kowalczyka SAC pt.: Eklezjalne posłannictwo ludu Bożego 50 lat po Millenium Chrztu Polski. W Kościele należy spełniać funkcje mu powierzone zgodnie ze stanem. Wierni winni dawać świadectwo swego życia, nawet oddając je za wiarę. Ważnym zadaniem ludu Bożego jest posługa Słowa jako nadzwyczajnych szafarzy Słowa Bożego. 

Ostatni referat tego dnia wygłosił ks. dr Ireneusz Kamionka. Wykładowca Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie przedstawił następujące zagadnienie: Postawy społeczno-religijne mieszkańców Ziem Zachodnich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 50 lat po Milenium Chrztu Polski. Ustanowienie w Gnieźnie w roku 1000 pierwszej metropolii kościelnej miało wielkie znaczenie. Kilkanaście lat później na tereny zachodnie przybywa misja ewangelizacyjna. Mimo, że dziś jest jeszcze wiele do zrobienia na płaszczyźnie duszpasterskiej w archidiecezji, to należy patrzeć na tę sytuację z nadzieją. 


Piątek, 19 maja 2017

7.30     Jutrznia [kaplica seminaryjna p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu], śniadanie

8.30     Rebuilding our roots within a changing world – Scottish involvement. Powrót do początków w zmieniającym się świecie – szkockie zaangażowania– dr David Meiklejohn, Uniwersytet w Stirling i Aberdeen (Szkocja)

9.00    Permanent deacons formation. Status of musical workshop – a support for relationships and collaboration. Formacja diakonów stałych. Status warsztatów muzycznych  – wsparcie zdrowych relacji i współpracy – lic. Elizabeth Meiklejohn, Królewska Akademia Muzyki, Londyn (Anglia)

9.20    ‚A stranger shall gird you and  lead where you would not’ (Jn 21:18). Thoughts on pastoral prospects in the Netherlands. „Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,18). Rozważania o perspektywach duszpasterstwa w Holandii – ks. dr Wilhelmus M. G. Eggen, Instytut Misjologii Uniwersytetu Middlesex, Londyn (Anglia)

Dyskusja (do 10.00), kawa

10.30   Profetic role of the Pallottine in the context of complementing of 1050 years of the Baptism of Poland. Study based o on the 70 years of SAC in France. Profetyczna rola Pallotyna w kontekście dopełnienia 1050-lecia Chrztu Polski. Studium na podstawie 70-lecia SAC we Francji – ks. dr Alexandre Marie Pietrzyk SAC, Centre du Dialogue et Editions du Dialogue, Paryż (Francja). 

Dyskusja (do 11.20)

11.20   Podsumowanie konferencji – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12.00   Msza św. koncelebrowana na zakończenie konferencji pod przewodnictwem ks. Adama Kamizeli SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego [kościół seminaryjno-parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów]

Regina Coeli; obiad [refektarz seminaryjny]