ZAPROSZENIE: Międzynarodowe sympozjum w Ołtarzewie

Międzynarodowe sympozjum Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, w dniach 18-19 maja 2017 r. Organizatorami naukowego spotkania są: Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum, Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pallotyńskie seminarium. Wydarzenie jest organizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa.

 

Program sympozjum: 

Czwartek, 18 maja 2017

7.30     Jutrznia [kaplica seminaryjna p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu], śniadanie

9.00  Słowo na rozpoczęcie konferencji – ks. dr Waldemar Pawlik SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

9.20     Elementy tożsamości polskiej inspirowane chrześcijaństwem – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja (do 10.15), kawa

10.45   Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego (List do Galatów) jako owoc Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 

Dyskusja (do 11.40)

12.00   Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego [kościół seminaryjno-parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów]

Regina Coeli; obiad [refektarz seminaryjny]

15.00   Teologia architektury a jej milenijny zapis – ks. dr hab. Radosław Kimsza, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej  

15.30   Wkład nauk kościelnych w kulturowo-ewangelizacyjny obszar Polski w 50-leciu Drugiego Poloniae Millenium – ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyskusja (do 16.00), kawa

16.30   Eklezjalne posłannictwo ludu Bożego 50 lat po Millenium Chrztu Polski – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

17.00   Postawy społeczno-religijne mieszkańców Ziem Zachodnich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 50 lat po Milenium Chrztu Polski – ks. dr Ireneusz Kamionka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie

Dyskusja (do 17.45)

18.00   Nieszpory [kaplica seminaryjna p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu], kolacja

 

Piątek, 19 maja 2017

7.30     Jutrznia [kaplica seminaryjna p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu], śniadanie

8.30     Rebuilding our roots within a changing world – Scottish involvement. Powrót do początków w zmieniającym się świecie – szkockie zaangażowania– dr David Meiklejohn, Uniwersytet w Stirling i Aberdeen (Szkocja)

9.00    Permanent deacons formation. Status of musical workshop – a support for relationships and collaboration. Formacja diakonów stałych. Status warsztatów muzycznych  – wsparcie zdrowych relacji i współpracy – lic. Elizabeth Meiklejohn, Królewska Akademia Muzyki, Londyn (Anglia)

9.20    ‚A stranger shall gird you and  lead where you would not’ (Jn 21:18). Thoughts on pastoral prospects in the Netherlands. „Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,18). Rozważania o perspektywach duszpasterstwa w Holandii – ks. dr Wilhelmus M. G. Eggen, Instytut Misjologii Uniwersytetu Middlesex, Londyn (Anglia)

Dyskusja (do 10.00), kawa

10.30   Profetic role of the Pallottine in the context of complementing of 1050 years of the Baptism of Poland. Study based o on the 70 years of SAC in France. Profetyczna rola Pallotyna w kontekście dopełnienia 1050-lecia Chrztu Polski. Studium na podstawie 70-lecia SAC we Francji – ks. dr Alexandre Marie Pietrzyk SAC, Centre du Dialogue et Editions du Dialogue, Paryż (Francja). 

Dyskusja (do 11.20)

11.20   Podsumowanie konferencji – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12.00   Msza św. koncelebrowana na zakończenie konferencji pod przewodnictwem ks. Adama Kamizeli SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego [kościół seminaryjno-parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów]

Regina Coeli; obiad [refektarz seminaryjny]


ADRES:

Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Ołtarzew, ul. Jana Kilińskiego 20
05-850 Ożarów Mazowiecki 

tel. 22 722 10 24